نسخه انگلیسی سایت و برنامه‌ها در این وب سایت: https://noyzen.com موجود است، لطفا به سایت جدید مراجع کنید.
تا اطلاع ثانوی قصد پشتیبانی نسخه‌های فارسی را نداریم.

با این حال همچنان می توانید فایل دیتابیس خودتان را به نسخه انگلیسی منتقل کنید و از آن استفاده کنید!